dr Andrzej Hałasiewicz – socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką. Wieloletni pracownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.

Realizator wielu projektów badawczych, między innymi, finansowanych przez Unię Europejską i Fundusz “Know How”. Organizował Departament Pomocy przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie MRiRW), koordynował, między innymi, przygotowanie Spójnej strategii strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (1999) oraz programu SAPARD.

W latach 1999-2005 kierował Programem aktywizacji obszarów wiejskich, wdrażanym przez rząd RP i Bank Światowy.

Zastępca dyrektora (2005-2011) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA odpowiedzialny, między innymi, za wdrażanie programu LEADER+ w Polsce. Koordynator Krajowego Programu Rozwoju Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącego narzędziem koordynacji polityki państwa wobec obszarów wiejskich na lata 2007-2015.

Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2011-2013. Stały Przedstawiciel Polski przy FAO w latach 2014-2016; w latach 2015-2016 Członek Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego w Rzymie.

W latach 2015-2017 członek Komitetu Programowego FAO. Od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 kierował zespołem ekspertów projektu Technical Assistance for Capacity Building and Support to the Preparation of a Regulatory Impact Assessment (RIA) for Decoupled Agricultural Support realizowanym dla ministerstwa rolnictwa w Ankarze.

Obecnie jest ekspertem w projektach Unii Europejskiej w Azerbejdżanie, Ukrainie i w Uzbekistanie. W ramach RURBAN Wieś-Miasto-Region zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich i relacjami wieś-miasto. Inne obszary aktywności to Smart Villages i system transferu wiedzy w rolnictwie i na wsi.

Dr Andrzej Hałasiewicz – rural sociologist and economist combining theory with practice. A long-time employee of the Department of Sociology of Rustic Areas at the Institute of Sociology of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Implementer of many research projects, including those financed by the European Union and the Know How Fund. He organised the Department of Pre-accession Assistance and Structural Funds of the Ministry of Agriculture and Food Economy (currently MARD), coordinated, among others, the preparation of a Coherent Structural Strategy for Rural Areas and Agriculture (1999) and the SAPARD program.

In the years 1999-2005 he managed the Program for the activation of rural areas, implemented by the Polish government and the World Bank.

Deputy director (2005-2011) of the Foundation of Assistance Programs for Agriculture FAPA responsible, inter alia, for the implementation of the LEADER + program in Poland. Coordinator of the National Rural Development Program at the Ministry of Agriculture and Rural Development, which is a tool for coordinating the state policy towards rural areas for 2007-2015.

An expert in the Chancellery of the President of the Republic of Poland in 2011-2013. Permanent Representative of Poland to FAO in 2014-2016; in 2015-2016, he was a member of the Governing Council of the World Food Program in Rome.

In 2015-2017, a member of the FAO Program Committee. From August 2017 to December 2018, he led a team of experts of the Technical Assistance for Capacity Building and Support to the Preparation of a Regulatory Impact Assessment (RIA) for Decoupled Agricultural Support project implemented for the Ministry of Agriculture in Ankara.

Currently, he is an expert in European Union projects in Azerbaijan, Ukraine and Uzbekistan. As part of RURBAN Wieś-Miasto-Region, he deals with the development of rural areas and rural-city relations. Other areas of activity are European Green Deal, Smart Villages and the knowledge transfer system in agriculture and rural areas.